กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยนางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Khun Alexander Dalliston
Head of Sub-delegation (หัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ประจำประเทศไทย) ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 54 คน
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ วิทยากรจากสภากาชาดไทยได้ให้ความรู้แก่จิตอาสา ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย
1) การรู้จักกาชาด
2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการประเมินบาดแผล
3) ภาวะการหมดสติและการปฐมพยาบาลในท่าที่ปลอดภัย
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) การชัก
6) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
7) ภาวะหัวใจขาดเลือดโดยเฉียบพลัน
8) การสำลัก
9) เลือดออกและการห้ามเลือด
10) กระดูกหักและการเข้าเฝือกชั่วคราว
11) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
12) การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้มอบกล่องปฐมพยาบาลพร้อมทั้งวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร