กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงาน
ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคกลาง) ณ 42 ซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางมาลี  เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนายเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายประสานงานความร่วมมือ ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงนโยบายการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คนพิการและผู้ดูแล รวมจำนวน 69 คน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ
1. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รู้จักองค์กรกาชาดสากล หลักการกาชาด การใช้เครื่องหมายกาชาด สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ
2. เพื่อเป็นการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมแนะนำสิ่งที่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจะต้องรับรู้ และทราบแนวทางการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ
3. เพื่อให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจ้างเหมา และการทำสัญญาจ้างเหมา
ผลการดำเนินงาน - คนพิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขตงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบวิธีการ แนวทาง สำหรับการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกาชาดอำเภอ ในด้านต่างๆ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร