กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำ
เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคเหนือ) โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และนายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้ชี้แจงนโยบายการจัดโครงการ/การสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแล
จำนวน 68 คน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ
1. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รู้จักองค์กรกาชาดสากล หลักการกาชาด การใช้เครื่องหมายกาชาด สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ
2. เพื่อเป็นการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมแนะนำสิ่งที่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจะต้องรับรู้ และทราบแนวทางการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ
3. เพื่อให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจ้างเหมา และการทำสัญญาจ้างเหมา
ผลการดำเนินงาน - คนพิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขตงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบวิธีการ แนวทาง สำหรับการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกาชาดอำเภอ ในด้านต่างๆ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร