แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด