จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30น -16.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เหรัญญิก เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการจังหวัด 76 จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดระดับ
บริหารทั่วประเทศ ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร