จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาด, เหรัญญิก, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์
ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบการชี้แจงเรื่องนโยบายการดำเนินงานเเละทิศทางการทำงาน ของเหล่ากาชาด
จังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, นโยบายการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี และ นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาด, รองนายกเหล่ากาชาด, เหรัญญิก, เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด
ร่วมกิจกรรม

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี