กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ระหว่างวันที่ 11– 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงนโยบายการจัดโครงการฯ /การสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการทำงานในสภากาชาดไทย เหล่ากาชาด
จังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) โดยนายเอกราช รักวนัส ได้กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ในภา
คตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 คน สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานของคนพิการ” และคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย เจ้าหน้าที่
พัฒนาระบบโปรแกรมระดับภูมิภาค องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สิทธิและความเสมอภาค
ของคนพิการ" นอกจากนี้ วิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้บรรยายในหัวข้อ “จุดประกายกาชาด” (ขบวนการกาชาด
หลักการกาชาด เครื่องหมายกาชาด สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ) และการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (งานการเงิน/บัญชี งานสารบรรณ/งานธุรการ การจัดส่งเอกสารใบส่งมอบบริการรายเดือน
การรวบรวมผลงานของคณะกรรมการและสมาชิกฯ และการส่งรายงานตามไตรมาส) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ซึ่งกันและกันอีกด้วย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร