กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค (วาระพิเศษ)
ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำโดย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
12 ภาค ซึ่งมีวาระการการประชุมฯ ดังนี้
1) การเข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ของกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค ทั้ง 12 ภาค วาระใหม่ (1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2564)
2) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย และคำกราบบังคมทูลและระเบียบส่วนราชการ
ในพระองค์
3) การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ณ จังหวัดพังงา ซึ่งสภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่ไปประชุมปรึกษาหารือ และติดตามการดำเนินงาน
ของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
4) การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
5) การลงพื้นที่เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอที่ตั้งใหม่
6) โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยเครือข่ายของสภากาชาดไทย
7) นโยบายการจะนำเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) มอบให้แก่จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด จังหวัดละประมาณ 10-12 เครื่อง
8) การแต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย
9) การจัดทำงบประมาณ และแผนงาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
10) การหารือวางแผนการจัดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 12 ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2563
11) Climate Change
12) ชี้แจงในเรื่องการประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบ เกี่ยวกับการเงินการบัญชี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร