จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย
ให้ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอเขาวง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอัน
เป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 98 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 39,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 37 ราย /แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 37 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอเขาวง
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์