จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมาลัย อุกฤษฏ์สิริที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธราธร. แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีรายละเอียด. ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 261 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 262 ยูนิต
2. ผู้บริจาคดวงตา 4 รายและอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ