จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 2 ครัวเรือน
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท ดังนี้
1.) นางพา บุญจิตร บ้านนาสูง หมู่ที่ 3 ตำบลตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2.)นางคำพันธ์ สมใจ บ้านหนองครก หมู่ที่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน สนง.เกษตรอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ได้รับมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ด้วย โดยมี
นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านทั้งสองหลังดังกล่าว

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ