15/11/2019 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31/10/2019 ขอเชิญเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
03/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (กิ่งกาชาดอำเภอ)
02/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
25/09/2019 แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี พ.ศ.2563
24/09/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
24/09/2019 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
19/09/2019 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563