เอกสารประกอบการบรรยาย
ว/ด/ป เรื่อง
15/11/2019 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18/06/2019 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างสรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
14/02/2019 เอกสารการบรรยาย โครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา (MOU)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18/01/2019 เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4
05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
26/10/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3
11/06/2018 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา (MOU) วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561
04/05/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14/11/2017 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561
14/11/2017 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ 2561
10/03/2017 เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด
14/11/2016 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการประชุมสัมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
14/11/2016 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
23/02/2016 คู่มืออบรมหลักสูตร "จุดประกายกาชาด" เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ ของเหล่ากาชาดจังหวัด
20/08/2015 เอกสารประกอบการบรรยาย : งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
08/12/2014 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการ ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปี 2558
09/11/2012 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการ ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปี 2556 และการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่
09/11/2012 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการประชุมชี้แจงบทบาทเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด สังกัดสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
12/06/2012 เอกสารประกอบการบรรยาย : การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลสมาชิกและคณะกรรมการ