12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาด, เหรัญญิก, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์
ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบการชี้แจงเรื่องนโยบายการดำเนินงานเเละทิศทางการทำงาน ของเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางสาวพรทิพย์ พรหมมณี หัวหน้างาน
ดวงตาและอวัยวะ วางพวงหรีดและมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้บริจาคดวงตา (นายวริทธิ์ สินไชย) ที่วัดกุฎยาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฏา
จ.ตรัง โดยมอบชุดธารน้ำใจจำนวน 96 ชุดและแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยจำนวน 130 อัน จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 รายคือ
1.นางจินดา กาหยี
2.นางใจ หวานสนิท
3.นายจรินทร์ คงขัน
4.นายนิคม วงศ์สวัสดิ์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ รพ.วัฒนแพทย์ จ.ตรัง โดยมีนางอมรา ลีละวัฒน์
กรรมการบริหารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ นำบุคคลากรร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 69 ราย ได้โลหิต 57 ยูนิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางอารี บุญรักษา
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและนายปรัตถกร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เข้าร่วมประชุมสัมมนา "นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563" ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย
ร่วมกับ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต. อบจตรัง(บ้านพักคนชราศรีตรัง) อบต.ทุ่งต่อและชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ ออกเยี่ยมคนชรา
และคนไข้ติดเตียงของตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการประชุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ การรับทราบบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๑๑๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๑๘ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๔๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๓๘ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๐ ราย และ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมือวันที่ ๑๒ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอกใหม่
โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาค

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย
ให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด กรรมการ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ของครอบครัวนายคอเดร์ มะยูนุ๊ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 100,000 บาท โดยมอบหมายให้ อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกับหน่วยงาน

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content