ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์
เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ครัวเรือน และครอบครัวผู้ยากไร้ด้อยโอกาสจำนวน
2 ครัวเรือน ดังนี้
1.) ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนางดลพรรณ อนุเคน บ้านเลขที่18 หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30. น. นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมคณะ ร่วมกับ สนง.พมจ.
และอำเภอเบญจลักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือครอบครัว นายเพชร จิตอ่อน ผู้พิการและมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 5
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบเงิน เครื่องอุปโภค- บริโภค รถเข็นวีลแชร์. และอนุมัติ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงถาวร ต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สาขาที่ 360 ออกรับบริจาคโลหิตตามพันธกิจหลัก ได้ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 74 ราย
คิดเป็น 25,900 ซีซี ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์

กิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปิต์ชนรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์ นำสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาชาดไทยสาขาที่ 360 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมีประชาชนตำบลจานใหญ่ และพื้นที่ไกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการ  ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 ราย
2.บริจาคอวัยวะ 3 ราย
3.บริจาคดวงตา 4 ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภริยานายอำเภอ นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูสิงห์ โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลโคกเพชร ออกให้บริการประชาชน
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโคกเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 4 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 19 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 14.00​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ
และคณะกรรมการสมาชิกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ร่วมกับนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอเมือง​อุทุมพรพิสัย นางรัชนี บุตรจินดา นางวลัยพร วงศ์งาม
ที่ปรึกษา​เหล่า​กาชาด​ฯ​ สนง.พมจ. สสอ. สนง.พช.​ และอปท.ในพื้นที่ ทำพิธี​มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านคอนกาม. ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ. และมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้
ในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริลักษณ์ อุบลพงษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนกำแพง. อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณะครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัด นักเรียน
ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 80 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 80 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่​ 15 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 15.00​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก​เหล่า​กาชาด​/ประธาน​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอ​เมืองศรีสะเกษ​ สมาชิกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พมจ.ศก. และอปท.ในพื้นที่ ร่วมกันลงเยี่ยมครอบครัว
ผู้ประสบ​ความ​ทุกข์ยาก​เดือดร้อน​ราย ด.ช.ภานุวัฒน์ ซึ่งในครอบครัวมีทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งยังมีสภาวะยากจน ที่อยู่อาศัย​ตั้งอยู่ในซอยป้าแช่ม

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
Syndicate content