ศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นางมาลินี สวัสดิกุล
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโคราชฮอลล์ 1-2 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนจำนวน 5 ราย
ได้แก่
1.) นางสาวจิรวดี บำรุงวัตร์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร.ร.สตรีสิริเกศ
2.) น.ส.ณิชกานต์ สุดเฉลียว นักเรีนทุน ม.ท.ศ. ร.ร.สตรีสิริเกศ
3.) สามเณรธิติพันธ์ หงส์วิเศษ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย. 62 )เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมาลัย อุกฤษฎสิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ. พร้อมด้วย นางสุภาพร. บุญพยัคฆ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค.
ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย โดย นายสุริยา บุตรจินดานายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ประขาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท.
ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 213 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 213 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์.
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางศิริพร ไพบูลย์. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ในโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10. และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี 2562.
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ฯได้นำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุจิตรา แก้วลา. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /ภริยานายอำเภอ. นายประสิทธิ์ บัวแย้ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง โดยมี
นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางจุฑาทิพย์ ประสานศิวะมัย. นางสาลินี วิรารัตน์. กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวลัยพร
วงษ์งาม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสุภาพร บุญพยัคฆ์ นางวันเพ็ญ เต็มใจ กรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางช่อฟ้า แสงกล้า ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ. นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางอาภรณ์ พูมพิจ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางจิราภรณ์ วรจิตร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอศรีรัตนะ โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุจิตรา มิมาชา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ. ดร.เจษฎาวุฒิบุตรเพชร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอเมืองจันทร์ โดยมี นายสมานมิตร มิมาชา
นายอำเภอเมืองจันทร์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่. ร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content