ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอโนนคูณจำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรับความช่วย เหลือตามโครงการ
กาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอโนนคูณ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้
นางสาวธนัญญา เกียรติสุรนนท์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด โดยมีนายศรีวรรณ. เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้หน่วยงานราชการ พนักงานบริษัท สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​/ประธาน​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วยนายวิบูลย์​ กิ่ง​สุวรรณ​ นายอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ และคณะ ร่วมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนผู้ยากไร้​/ด้อยโอกาส​ ที่มีบ้านอยู่ไม่ไกล
จากสถาน​ศึก​ษา เพื่อใช้เป็นพาหนะ​เดินทางไปเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พึ่งพา​ตนเอง​ ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัด​ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย เพื่อสังคมสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง
และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนักเรียน ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด. ณ ห้องประชุม เสริมเกษ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการมอบทุนการศึกษาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายประสิทธิ์ บัวแย้ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอกันทรารมย์ โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท.
ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 194 ราย คิดเป็น

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับ ร.ร.สตรีสิริเกศ และรพ ศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอราษีไศลที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
1.) นายสมัย เชื้อกล้า บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 12 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
2.) นางจำรัส แจบไธสง บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 12 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
3.) นางปัดตา บุ่งหวาย บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสะอาด วงศรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ
สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวน
310 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 310 ยูนิต และผู้แสดงความจำนงค์ บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายประสิทธิ์ บัวแย้ม  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ ออกรับบริจาค
โลหิต ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 310 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content