ศรีสะเกษ

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร​์​แสง​ศรี​  นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​  มอบหมาย​ให้​กรรมการและสมาชิก​
เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด​ศรีสะเกษ ในการนี้ เหล่า​กาชาด​จังหวัด​
ได้มอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญ​กำลังใจ​ใน​เบื้องต้น​ โดยมีนาย​วี​ระ​ศักดิ์​ วิ​จิ​ตร์​แสง​ศรี​

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 127 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

​จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​  นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​  ได้มอบหมาย​ให้​นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ และคณะ ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้​ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนด้อยโอกาส
ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช​กุมารี​ ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย ได้แก่

​จังหวัด​ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางไพจิตร กิ่งสุวรรณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ / ภริยานายอำเภอ พร้อมด้วยทีมเวรคุณแม่อาหม่วยนำโดยนางลดาวัลย์ โควสุรัตน์
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี
นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมคณะ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ
กันทรารมย์ สนง.สสอ. สนง.พมจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายประจักษ์ ทองม้วน อายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34/1
หมู่ที่7 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสมยา ศรีขาว ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และทีมเวรคุณมาลัย อุกฤษฏ์สิริ นำโดย นางสุภาพร บุญพยัคฆ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยมีนายสมเกียรติ. ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ เป็นประธานในพิธีมอบทุน​การศึกษา​
แก่​นักเรียน​ ลูกค้ำ ลูกคูณ โดยกองทุนฮักแพง อำเภอโนนคูณ โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอ​โนนคูณ กรรมการ/สมาชิก​เหล่า​กาชาด​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ และส่วนราชการในอำเภอ​ ร่วมมอบทุน​การศึกษา​ ณ หอประชุม​โรงเรียน​บ้านหนองดินดำเหล่าเสนใต้ อำเภอ​โนน​คูณ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัด​ศรีสะเกษ​

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฤษณา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลกฤษณา ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสวัสดี หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา
จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 2 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบผ้าห่มจำนวน 120 ผืน และไอศกรีมให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ทีมเวร
คุณศิริลักษณ์ อุบลพงษ์. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอเบญจลักษ์ โดยมีว่าที่ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content