ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ อำเภอพยุห์ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายอำเภอพยุห์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางเพ็ญพิชญา สังข์วงศ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ดร.เจษฎาวุฒิ บุตรเพชรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอขุนหาญ
โดยมี นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยา นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มุ้ง
เสื่อน้ำมันและชุดเครื่องครัว ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย และผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอ ภูสิงห์ ดังนี้
1.ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ราย นายสัก ผลแก้ว บ้านเลขที่ 12 ม.6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่. ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 148 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียน
มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ต. ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 110 ครัวเรือน
ในการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ สนง.ปภ.ศก. และอปท.ในพื้นที่ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามอบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วยนายสมัคร สีหมอก
นายอำเภอโพธิ์ศรี​สุวรรณ​ และคณะ ทำพิธีมอบบ้าน(วงเงิน 25,000 บาท)​ ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติ​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน
2 หลัง ได้แก่ รายนายทัด พิมพ์นนท์ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 2 และรายนางสังเวียน จันทร บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์​ศรี​สุวรรณ​

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางนางวลัยพร วงศ์งาม  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอห้วยทับทันและคณะ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 10 ราย ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 ซึ่งการออกเยี่ยมในครั้งนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ. ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม และเสื่อน้ำมัน รายละ 1 ชุด โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับนายพรชัย วงศ์งาม

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ ร.ร.บ้านเวาะวิทยา ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
ทีมนางมาลัย อุกฤษฏ์สิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำโดยนางสุภาพร บุญพยัคฆ์กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ (ชุดเวรคุณมาลัย) ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด. ตลอดจนประชาชน

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content