ระยอง

จังหวัดระยอง 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562

จังหวัดระยอง 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน 2562

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โดยพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และมอบเข็มที่ระลึก ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 57 คน ได้โลหิตจำนวน 25,350 ซีซี

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านฉาง/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางอนงค์ กุมภาพันธ์ บ้านเลขที่ 165/64 หมู่ 7 ต.บ้านฉาง
2. เด็กชายนันทิศักดิ์ เถื่อนจำปาน บ้านเลขที่ 49/31 หมู่ 7 ต.สำนักท้อน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลชากบก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ปลัดจังหวัดระยอง /นายอำเภอ
บ้านค่าย /หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.  นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาจังหวัดระยอง (สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ #และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุวกาชาด ร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาด/ ภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง
นายอำเภอบ้านฉาง /หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

 จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมมอบบ้านกาชาด
ตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 12 หลัง
ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ปภาวี พรมอินทร์ บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 3 ต.ตาขัน
2. นายถนอม สุขจั่นผล บ้านเลขที่ 151 หมู่ 9 ต.ตาขัน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยดรคหัวใจ
รายเด็กชายสาริทธิ์ ลิ่มเชย อายุ 15 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9849 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อาศัยอยู่กับน้าต้องเข้ารับการรักษา
อย่างสม่ำเสมอ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  2,000  บาท พร้อมทั้ง

จังหวัดระยอง
Syndicate content