คู่มือการงบประมาณการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2546 ฉบับเก่า