ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

นายพระนาย   สุวรรณรัฐ

 

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี น.บ. : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๑๗)
- ปริญญาโท M.P.A. : Indiana University, U.S.A.

 

การศึกษาอบรม

- นักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๓๑
- นักบริหารระดับ ๙/๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๑
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ ๔๔/๒๕๔๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ๒๐ มิ.ย. ๒๕๒๐ จ.บริหารฯ ๓ สนจ.เชียงราย
- ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ จ.วิเทศสัมพันธ์ ๕ กขต.สป.
- ๑๗ มิ.ย. ๒๕๒๘ ปลัดอำเภอสายบุรี (จพง.ปค.๖) จ.ปัตตานี
- ๒๔ ต.ค. ๒๕๓๑ ปลัดอำเภอละงู (จพง.ปค.๖) จ.สตูล
- ๒ ธ.ค. ๒๕๓๒ นายอำเภออมก๋อย (จพง.ปค.๗) จ.เชียงใหม่
- ๑ พ.ค. ๒๕๓๕ นายอำเภออมก๋อย (จพง.ปค.๘) จ.เชียงใหม่
- ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (จ.วิเคราะห์ฯ ๘)
- ๗ พ.ย. ๒๕๓๗ ผู้อำนวยการกอง (จ.วิเทศสัมพันธ์ ๘) กต.สป.
- ๙ ส.ค. ๒๕๓๘ ปลัดจังหวัด (จบห.ปค.๙) จ.พระนครศรีอยุธยา
- ๒๐ ต.ค. ๒๕๔๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักปกครอง ๙)
- ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นักปกครอง ๙)
- ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นักปกครอง ๙)
- ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นักปกครอง ๑๐)
- ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นักปกครอง ๑๐)
- ๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ๖ ต.ค. ๒๕๕๒ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย