ปฏิทินการเสนองบประมาณ รายรับ รายจ่าย และแผนงาน ประจำปี

ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 ภายในเดือนมิถุนายน นำเสนองบประมาณ และแผนงาน/โครงการ ทั้งปีงบประมาณ  
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด -->> แบบฟอร์มงบประมาณ -->> แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ)
2 ภายในวันที่ 15 มกราคม รายงานรายรับ-รายจ่ายพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
3 ภายในวันที่ 15 เมษายน รายงานรายรับ-รายจ่ายพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
4 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม รายงานรายรับ-รายจ่ายพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม รายงานรายรับ-รายจ่ายพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
6 16 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวบรวมจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
7 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) ณ วันสิ้นสุดงบประมาณที่ได้รับการรับรองจากคลังจังหวัด/ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้สภากาชาดไทย