การจัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์และเข็มสมาชิก

เอกสารสิ่งพิมพ์และเข็มสมาชิกสภากาชาดประเภทต่างๆ สามารถซื้อได้จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย โดยสั่งในใบรายการสั่งซื้อพร้อมธนาณัติส่งไปยังสภากาชาดไทย (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-256-4044 ส่งโทรสารส่งของที่ 02-252-1688) ตามราคาในรายการ ดังนี้

ราคาสิ่งพิมพ์

ลำดับที่รายการสิ่งพิมพ์ราคาปัจจุบัน
1ใบเสร็จรับเงินประเภทรับจากรายได้เล่มละ 50 บาท
2ใบเสร็จรับเงินประเภทรับเงินบริจาคเล่มละ 50 บาท
3ใบเสร็จรับเงินประเภทสมัครสมาชิกเล่มละ 50 บาท
4แบบ 6เล่มละ 40 บาท
5สมุดบัญชีเงินสดเล่มละ 350 บาท
6สมุดบัญชีแยกประเภทรายรับเล่มละ 350 บาท
7สมุดบัญชีแยกประเภทรายจ่ายเล่มละ 350 บาท
8สมุดทะเบียนสมาชิกเล่มละ 210 บาท
9สมุดทะเบียนทุนและทรัพย์สินเล่มละ 170 บาท

 

การสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ให้ดำเนินการดังนี้

1. ซื้อธนาณัติ
สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ปณ รองเมือง 10330
ตามราคาค่าสิ่งพิมพ์แต่ละรายการ

2. ทำหนังสือนำส่งธนาณัติ นำเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
3. แนบธนาณัติมากับหนังสือสั่งซื้อ

ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

 

ราคาเข็มสมาชิก
ลำดับที่รายการเข็มสมาชิกราคาปัจจุบัน
1เข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ผู้มีอุปการะคุณ)ราคาเข็มละ 3,500 บาท (สมัครจำนวนเงิน 40,000 บาท)
2เข็มสมาชิกสามัญ (สมาชิกสามัญตลอดชีพ)ราคาเข็ม 250 บาท        (สมัครจำนวนเงิน 3,000 บาท)

 

การสั่งซื้อเข็มสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ เมื่อสูญหายและชำรุด ให้ดำเนินการส่งหลักฐานมา ดังนี้

1. ซื้อธนาณัติ (ไม่รับเงินสด)
สั่งจ่าย ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ปณ รองเมือง 10330
ตามราคาค่าเข็มสมาชิกแต่ละรายการ
2. ทำหนังสือนำส่งธนาณัติ นำเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด (ห้ามสั่งจ่ายถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย)
3. การสั่งซื้อเข็มสมาชิก จะต้องใส่เลขที่สมาชิกมาด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่ทราบเลขที่สมาชิกที่ถูกต้องให้โทรสอบถาม เช็คก่อนที่จะไปซื้อธนาณัติเงิน
4. สมาชิกสภากาชาดไทย เช่น สมาชิกสามัญตลอดชีพและสมาชิกกิตติมศักดิ์ เมื่อสูญหายจะซื้อได้คนละ 1 เข็ม เท่านั้น (ขอย้ำ ซื้อได้คนละ 1 เข็ม เท่านั้น)
5. หากกรณีเมื่อเข็มสมาชิกสูญหายหรือชำรุด และต้องการซื้อแทนจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแนบใบมาด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีใบแจ้งความจะดำเนินจัดซื้อเข็มให้ไม่ได้ั

ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อเข็มสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัด


ตัวอย่างหนังสือการสั่งซื้อเข็มสมาชิกของกิ่งกาชาดอำเภอ