จังหวัดขอนแก่น 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 - มิถุนายน2560