จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย
๑.นายนิวัฒน์ อนุพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน
๕,๐๐๐ บาท
๒.นายชินดนัย อนุพันธ์ บ้านเลขที่ ๘๕/๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช