กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอยและนางพวงพยอม ศรีสันต์ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาท)
แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง) จำนวน 1 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย
กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย
กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย
กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย