จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสนั่น สุวรรณคีรี หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งพักรักษาตัวเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์