กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลกและคณะกิ่งกาชาด
อำเภอสวรรคโลก ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ น.ส.ยุพา อันชื่นใจ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำ โดย มอบเงินข่วยเหลือให้ 2,000 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก
กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก
กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก