จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอ้อมกร เรืองรอด
หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
ประจำเดือน กันยายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตต่อไป

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง