จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบนางสาวสุชาดา หวังแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทราย อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช