จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กชาย ปกรณ์ โระอีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย
2. เด็กชาย ภูวนัย นวลนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดินก้อง
3. เด็กชาย กิตติภณ วานิชมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
4. เด็กหญิง อรปรียา สองธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
5. เด็กชาย พันธวัธ อับดุลร่าหีม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์
6. เด็กชาย ชญานิษฐ์ ไชยรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
7. เด็กชาย สุชาติ บุญทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าใหม่
8. เด็กชาย กฤษฎา หนูโรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนสูง
9. เด็กหญิง ณัฐชุตา ยืนยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
10. เด็กหญิง อุทัยวรรณ พันธุ์พุฒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกลาง
11. เด็กหญิง ชนิกานต์ แพน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง
12. เด็กหญิง ขวัญฤทัย บุญยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าชนะ
13. นางสาว กาญจนา ขวัญรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าชนะ
14. เด็กหญิง ฐิติมา บุตรรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าชนะ
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอท่าชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี