การบันทึกบัญชีโครงการยิ้มสวย เสียงใส/เงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ