คู่มือการทำงานตามพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (กุมภาพันธ์ 2562)