คู่มือพันธสัญญา (MOU) ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (พฤษภาคม 2561)