หนังสือ "แนวทางการปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (พฤศจิกายน 2560)