หนังสือ "แนวทางปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอ" (พิมพ์ครั้งที่ 2)