แจ้งการตอบข้อซักถามในโครงการ พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเหล่ากาชาดจังหวัด