แนวทางปฏิบัติการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ เพื่อบันทึกในระบบ FMIS