จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม. 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นาบยกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง 200 คน ณ เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก