จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อวางแผนการดำเนินการ
พร้อมมอบหมายภารกิจในการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2562 และพิจารณาโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากไร้ พร้อมติดตามงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางราตรี ชำนิ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี