ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สังกัดสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเข้าร่วมประชุม