ขอให้จัดทำสรุปวาระการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ภาค