คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด มิถุนายน 2555