ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศของเหล่ากาชาดจังหวัดและ กิ่งกาชาดอำเภอ

ให้ใช้ปฎิบัติคู่กับ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศของเหล่ากาชาดจังหวัด
และ กิ่งกาชาดอำเภอ พ.ศ. 2544 ฉบับแก้ไขเพิ่ิมเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่ิมเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555

AttachmentSize
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2544.pdf4.49 MB
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 (แก้ไข) ฉบับที่ 6.pdf3.73 MB
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 (แก้ไข) ฉบับที่ 7.pdf574.1 KB
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 8.pdf344.69 KB
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 9.pdf348.45 KB
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศของเหล่ากาชาดจังหวัดและ กิ่งกาชาดอำเภอ พ.ศ. 2555.pdf9.5 MB