คู่มือและระเบียบสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2558