เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการ ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปี 2558

ภาพโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558

ภาพโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

AttachmentSize
1 - บรรยายพิเศษในการประชุมนายก เห เลเหล่ากาชาดจังหวัด - โดย นายแผน วรรณเมธี.ppt29.39 MB
2 - การใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินสภากาชาดไทย (FMIS)ฯ - โดย คุณวิลาวรรณ วนดุงค์วรรณ.ppt16.52 MB
3 - นโยบายและแผนแม่บทระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย - โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร.ppt3.59 MB
4 - โครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ - โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร.ppt26.02 MB
5 - การตรวจสอบงบการเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด - โดย นางเกล็ดนที มโนสันติ์.ppt2.49 MB
6 - แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุฯ - โดย นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์.pptx2.28 MB
7 - สรุปประเด็นการบรรยายโครงการ ประชุมนายก เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด.pdf564.4 KB
2557-12-30_รายงานสรุปโครงการประชุมนายก เห เล เหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบ 2558.pdf1008.47 KB