เอกสารการบรรยาย โครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา (MOU)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562