เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1 และ 2 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑรียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จากกิ่งกาชาดอำเภ 13 แห่ง และเหล่ากาชาดจังหวัด 8 จังหวัด จำนวน 139ค น ประกอบด้วย
1. จังหวัดราชบุรี : กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง
2. จังหวัดนครราชสีมา : กิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก บ้านเหลื่อม บัวลาย และเสิงสาง
3. จังหวัดสุรินทร์ : กิ่งกาชาดอำเภอสำโรงทาบ กาบเชิง และสนม
4. จังหวัดอุดรธานี : กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ
5. จังหวัดอุบลราชธานี : กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่
6. จังหวัดนครสวรรค์ : กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก
7. จังหวัดอุทัยธานี : กิ่งกาชาดอำเภอลานสัก
8. จังหวัดกำแพงเพชร : กิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี

AttachmentSize
2019-01-18-24416-1_2562_01_15(งานบริการโลหิต).pptx6.26 MB
2019-01-18-24416-2_2562_01_15(งานบรรเทาทุกข์).pdf10.9 MB
3_2562_01_16(คุณมาลี_พรบและข้อบังคับและระเบียบ).pptx7.49 MB
4_2562_01_16(อธิบดีกรมการปกครอง_บรรยายกาชาด).pptx13.13 MB
5_2562_01_16(คุณชวลิต_ผลศรีทอง_ปฐมนิเทศกิ่งฯ).pptx47.23 MB
6_2562_01_16(คุณสิรินันท์_วรวิกโฆษิต_บรรยายโครงการตั้งกิ่งใหม่).pptx7.57 MB
7_2562_01_16(คุณพิศประภา_งานแผนและการติดตามงาน).pptx8.11 MB
8_2562_01_16(คุณชุตินธร_ปานะดิษฐ_ระบบการติดตามกิ่งฯ).pptx356.55 KB
2561_10_25(ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเริ่มก่อตั้งกิ่งกาชาดอำเภอใหม่).pdf1.43 MB
CheclList การทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอ.pdf150.37 KB
2562-01-16 (คำกล่าวเปิดท่านแผน).pdf72.63 KB
2562-01-16(คำรายงานท่านพระนายฯ).pdf75.14 KB
2562-01-17(การเตียมความพร้อมก่อนการอนุมัติจัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอ).pdf763.53 KB