เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑรียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 192 คน ประกอบด้วย
1. จังหวัดลพบุรี (โคกเจริญ)
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) (บางปะกง บางคล้า)
3. จังหวัด ศรีสะเกษ (2) (กันทรลักษณ์ ขุขันธ์)
4. ขอนแก่น (10) (พล ภูเวียง กระนวน น้ำพอง บ้านฝาง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ เปือยน้อย หนองสองห้อง ซำสูง)
5. สกลนคร (2) (สว่างแดนดิน วาริชภูมิ)
6. ยโสธร (คำเขื่อนแก้ว)

 

 

 

 

 

AttachmentSize
2561_10_25(คุณทิพวิภา_กำเนิดกาชาด).pptx5.4 MB
2561_10_25(นายศักดิ๋ชัย_แตงฮ่อ_รองอธิบดีกรมการปกครอง).ppt13.06 MB
2561_10_25(คุณมาลี_พรบและข้อบังคับและระเบียบ).pptx7.43 MB
2561_10_25(คุณพิศประภา_งานแผนและการติดตามงาน).pptx8.11 MB
2561_10_25(คุณชวลิต_สมาชิกและกรรมการ).pptx20.08 MB
2561_10_25(คุณสิรินันท์_งานการเงินและงบประมาณและคนพิการ).pptx5.6 MB
2561_10_25(การดำเนินงานด้านบรรเทาภัยพิบัติในกิ่งกาชาดอำเภอ).pptx39.26 MB
2561_10_25(กิ่งกาชาดอำเภอกับการจัดหาโลหิต).pptx6.95 MB
2561_10_25(ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเริ่มก่อตั้งกิ่งกาชาดอำเภอใหม่).pdf1.43 MB
2561_10_25(คำรายงานท่านพระนาย).pdf74.92 KB
2561_10_25(คำกล่าวเปิดท่านเตช).pdf72.46 KB